1. חובה על כל נציג במועצה להיבחר באופן דמוקרטי על ידי הגוף שאותו הוא מייצג, וכהונתו תימשך עד סיום שנת הלימודים בבית הספר התיכון. כהונתם של נציגי ארגוני הנוער תימשך עד גיוסם לצבא, אך לא יאוחר ממלאת להם 19 שנים.

 

2. חובה על כל מועצה לאפשר לכל הגופים הזכאים להיות מיוצגים בה, לשלוח נציגים למועצה בהתאם למפתח הוגן של נציגות, הנקבע בתקנון המועצה או ב"תקנון העל".

 

3. חובה על כל מועצה להכין תוכנית אב שנתית הנתונה שינויים תמידיים בהתאם לצו השעה.

 

4. חובה על מועצה לבחור ביושב ראש אחד ובממלא מקום לתקופת כהונה (קדנציה) בת שנה.

 

5. חובה על כל מועצה להגדיר מראש באופן דמוקרטי את דרך בחירת בעלי התפקידים בה.

 

6. חובה על כל מועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לפי תקנון המועצה.

 

7. חובה על כל מועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל את אישור מליאת המועצה.

 

8. חובה על מועצה לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל נוכחות חברי המועצה, נושאי דיון הישיבה, החלטות שנתקבלו ונימוקיהן, ורישום מדויק של ההצבעות, ולהציגו לכל דורש.

 

9. חובה על כל מועצה להתכנס באופן סדיר.

 

10. חובה על מועצה לכתוב תקנון שאינו עומד בסתירה ל"תקנון העל", למעט מקרים שיאושרו בוועדות הבוררות.

 

11. חובה על כל מועצה לבחור מבקר באופן דמוקרטי.