דפים1 - י 9
מצורף חומר חדש שצריך היה להילמד השבוע: הקמתה של התנועה הלאומית הגרמנית.
 
יש לקרוא, ולהבין את התהליך ההיסטורי כפי שלמדנו. זו דוגמא ליישום. בסוף יש טבלה שיש
 
למלאה באופן סיכומי לאחר שהחומר נלמד באופן אישי. טבלה זו תשמש סיכום למבחן הבא.
מיכל בנבנישתי