נ ה ל י ם
 
ציון שנתי לקראת בחינות הבגרות
 
הציון השנתי יביא בחשבון את המרכיבים האלה:
 
א.         ממוצע ציוני השלישים, בשתי שנות הלימודים הקודמות לבחינה.
היחס הרצוי בין ציוני שתי השנים הוא 1/3 לשנה הראשונה מבין השתיים ו- 2/3 לשנה השנייה.
ב.                  ציונו השנתי של התלמיד לא ייפול מהממוצע המשוקלל שהתקבל לשתי השנים האחרונות.
                                                                        מתוך חוזר מנכ"ל: שן/3, ג' במר-חשוון התש"ן
 
 
בחינות - זכות ערעור על הציון הבית ספרי המסכם (הציון השנתי).
1.  זכותו של התלמיד לדעת מהו הציון הבית ספרי (המסכם) לא יאוחר מחמישה ימים לפני בחינת הבגרות.
2.  לתלמיד זכות ערעור על הציון.
3.  על התלמיד להגיש ערעור מנומק, הערעור יוגש בכתב למורה המקצועי לפחות שלושה ימים לפני
      המועד של בחינת הבגרות.
4.  הערעור יועבר לוועדה בת שלושה אנשי צוות אשר תכלול את מנהל בית הספר או את נציגו, את מחנך  
      הכיתה וכן את מורה המקצוע הנדון.
5.  החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות, ותימסר לתלמיד לכל המאוחר יום אחד לפני מועד הבחינה.
                                                                                     מתוך חוזר מנכ"ל: סג/4 (א) תשס"ג
 
 
אנחנו מודיעים לתלמיד את ציונו השנתי עם קביעתו, ולפני שייגש לבחינת הבגרות במקצוע
שבו ניתן הציון.
מורים מתבקשים ליידע כל תלמיד באשר לציון השנתי לפני הקלדתו במחשב, כדי לשמוע את ההשגות של התלמיד ושל הוריו.
ציונים שנתיים מונפקים לתלמידים ב- י', ב – י"א וב – י"ב – במסמך (בדומה לדיווח תעודת שליש).
 
היעדרות משעורים
עפ"י חוזר מנכ"ל סח,8 (א) מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח 1.4.2008.
הרציונל: נוכחות סדירה קשורה בדרכי הלמידה של התלמיד, ולכן עליה לבוא לידי ביטוי בציון ההישגים.
השיטה:   ציונו של התלמיד יורכב משני מדדים: ההישגים הלימודיים ונוכחות סדירה.
תלמיד רשאי להעדר ללא הצדקה עד שתי יחידות לימוד במחצית, כולל ימי מחלה ללא אישור
רפואי. (יחידת לימוד משמע מספר השעות שהמקצוע נלמד בשבוע).
איחור לשיעור או היעדרות ממבחן או היעדרות מפעילות חברתית – דינם כהיעדרות בלתי מוצדקת.
משתיים ועד שלוש יחידות – יופחתו 5 נקודות מציונו הלימודי של התלמיד.
משלוש ועד ארבע יחידות – 7 נקודות.
מארבע ועד חמש יחידות – יופחתו 9 נקודות.
מעל 5 יחידות היעדרות – יינתן ציון סופי ( במקצוע בו מתקיימת בחינת בגרות לא יוגש התלמיד
לבחינה).
 
 
 
 
היעדרויות מוצדקות יירשמו בתעודה אך לא יופחת בגינן ציון:
1.       אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים.
2.       שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.
3.       זימון ללשכת גיוס או מבדקים – בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל.
4.       היעדרות בשל פעילות חברתית או תורנות – בתנאי שהוצג אישור מרכזת השכבה.
5.       היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים.
6.       אשפוז או בדיקה בבי"ח או מחלה מעל ארבעה ימים – בתנאי שהוצג אישור רפואי.
בקשות לאישור היעדרויות חריגות תוגשנה בכתב ע"י התלמיד והוריו למנהלת או לסגן המנהל.
 
היעדרות של יום אחד לפני הבחינה
 
תלמיד שיעדר לפני בחינה, יורשה לגשת לבחינה, אך בחינתו תיבדק רק אם היעדרותו הייתה מוצדקת,
ובאישור מרכז השכבה. מורים מתבקשים להעביר לתאיהם של המחנכים שמות התלמידים הנעדרים משיעורים המתקיימים לפני הבחינה.
על התלמיד להימצא בביה"ס במשך כל יום הלימודים. במידה והמורים לא הגיעו, על התלמיד לשהות בספריית ביה"ס ולא בחצר בית הספר.
 
היעדרות ממושכת
 
על כל היעדרות ממושכת, או אשפוז של תלמיד בבית-חולים, יש להודיע לאחות בית-הספר.
נודה להורים על ההודעה, כדי שנוכל לבקר את התלמיד ולדאוג לסיוע בתחום הלימודי.
יש לתת אישור רפואי לכל תלמיד הנעדר מביה"ס מסיבות בריאות יותר מ- 5 ימים, או בכל מקרה אחר שהרופא קובע שיש להגביל את התלמיד בפעילות גופנית כלשהי. תלמיד שנעדר לרגל מחלה באישור הוריו, יותר מפעמיים במחצית אחת, יהיה חייב באותו שליש להביא אישור רפואי על כל היעדרות נוספת בגין מחלה, אפילו על היעדרות של יום אחד.
הטיול מהווה חלק מתכנית הלימודים, ההשתתפות בטיול הינה חובה!
 
                                                                                     מתוך חוזר מנכ"ל: מח'/10
 
 
איחורים – שימו לב
 
כל שיעור מתחיל ומוגדר בלוח הצלצולים של ביה"ס וכל כניסה לשיעור לאחר הצלצול תהיה איחור.
-                       מנת איחור תכלול : 5 איחורים.
-                       על כל 5 איחורים ידווח להורים.
-                       דיווח שבועי יינתן למחנך ועותק למרכז.
-                       עד 10 דקות ראשונות ייחשבו כאיחור.
-                       לאחר 10 דקות תרשם היעדרות.
-       כל מנת איחורים (5 איחורים) תחשב היעדרות אחת (עפ"י חוזר מנכ"ל סח,8 (א) מיום כ"ה באדר ב' תשס"ח).
 
אין לעזוב את שטח בית-הספר ללא אישור מורה או בעל תפקיד אחר בביה"ס.
על התלמיד להימצא בשטח ביה"ס במהלך כל יום הלימודים. במידה והמורה לא הגיע על התלמיד לשהות בספריית  ביה"ס ולא בחצר בית הספר.
 
אירוע משפחתי
 
על התלמיד לפנות אל מחנך הכיתה ימים אחדים לפני האירוע ולהודיעו על היעדרותו הצפויה.
 
הבאת ספרים לשיעור
תלמיד שאינו מביא ספר לשיעור, יחשב לו הדבר לאי הכנת שיעורים. המורה יחליט לגבי המשקל של נושא זה בציון הכללי.
 
 
היעדרות מחינוך גופני
 
להלן הנחיות בחנ"ג עפ"י חוזר מנכ"ל ס"ז/ד (א) י' במרחשוון, התשמ"ז, 1 בנובמבר 2006.
 
1.                    שחרור משיעור חינוך גופני:
 
א.                  שחרור ליותר משיעור אחד, יחייב הצגת אישור בכתב מרופא או מהצוות הרפואי של ביה"ס.
ב.                  אישור מרופא פרטי יחויב באישור הרשויות הרפואיות של ביה"ס.
ג.                    אי השתתפות ביותר מ- 50% משיעורי החינוך הגופני ללא אישורים מתאימים מרופא, תמנע קבלת ציון בחינוך גופני.
 
2.                    פטור משיעורי חינוך גופני:
 
א.                  אם קיבל התלמיד פטור משיעורי החינוך הגופני, יש לציין זאת בתעודה.
ב.                  פטור יינתן אך ורק מראש (אין לקבל אישור, גם לא של רופא, לפטור בדיעבד מפעילות גופנית).
ג.                    תלמידים הפטורים משעורים מעשיים בחינוך גופני יחויבו בהגשת עבודה בכתב.
 
 
למבקרים ולהורים,
 
שימו לב, שער בית הספר סגור בין השעות 10:25 – 10:55.
תכננו את זמן הכניסה והיציאה בתיאום לזמנים אלו.
 
תודה על שיתוף הפעולה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מס' כללים שחשוב לדעת:
 
איסור נשיאה ואחזקה של כלים ומכשירים חדים
 
בהמשך להוראה בסעיף 5 שבחוזר המיוחד ד', התשמ"ז – "אלימות" – אנו מבהירים בזאת, כי בכל מסגרות החינוך (הפורמלי והבלתי פורמאלי) חל איסור מוחלט על נשיאה ואחזקה של סכינים קפיציים, כלים ומכשירים חדים ומסוכנים, העלולים לגרום לחבלה גופנית ולנזק ברכוש.
יחד עם זאת, בתי הספר יתירו לתלמידים לשאת כלים המשמשים אותם לצורך לימודיהם, באישור המורה האחראי. במקרים אלה יקפידו המורים להורות לתלמידים, כי השימוש בכלים אלה מוגבל לאותם לימודים.
                                                                         מתוך חוזר מנכ"ל: נא/1 י"ב אלול התש"ן
 
 
נוהל השימוש בטלפונים סלולריים במוסדות חינוך
 
מורים ותלמידים לא ישתמשו במהלך הלימודים הפעילים או במסגרת פעילות אחרת במוסד החינוכי
בטלפון סלולרי.
על המורים ועל התלמידים שברשותם טלפון כזה להקפיד לסגור אותו לפני היכנסם לשיעור.
עם זאת, מומלץ להיעזר במכשירי טלפון סלולריים להגברת הבטיחות והביטחון בעת סיורים או טיולים.
 
                                                                         מתוך חוזר מנכ"ל נו/10, ט"ו בסיוון התשנ"ו (2 ביוני 1996).
 
היפגעות תלמידים
 
על כל פגיעה שנגרמה עקב פעילות מטעם ביה"ס כגון: יום פעילות מחוץ לביה"ס, טיולים, חובה לדווח
למזכירת המנהלת.
על פי ההסדר עם מועצת ההורים, התלמידים מבוטחים במקרה של פגיעה, בדרכם אל ביה"ס, בזמן שהותם בביה"ס ובדרכם מביה"ס הביתה.
לצערנו, אין ביטוח למשקפיים שנשברו או לכל ציוד אחר. המבקשים לדעת נהלים נוספים בנושא הביטוח,
יפנו למשרד ביה"ס ויעיינו בחוברת: ביטוח – נהלים וזכאות.
הורים המבקשים עדכון נוסף יפנו אל מר בן שושן שלמה, יו"ר ועד הורים.
הורים יכולים לפנות אל מדור ביטוח תלמידים, המחלקה לשירותים משקיים, משרד החינוך והתרבות,
רח' שבטי ישראל 34, ירושלים.
הזמנת אמבולנס לתלמיד בשעת הצורך תמומן ע"י ההורים (עפ"י הנחיית הרשות).
 
 
כללי הזהירות מפני קרינת השמש בשיעורי החינוך הגופני:
1.                    תלמידים ילבשו חולצות "טי" ("טי שירטס"), ולא גופיות, כתלבושת לחינוך גופני ולספורט.
2.                    בימי הקיץ מומלץ לחבוש כובע עם שוליים או עם מצחייה.
3.                    בימי הקיץ מומלץ לתלמיד למרוח את חלקי הגוף החשופים במשחות מסננות קרינה.
 
מתוך חוזר מנכ"ל: נא/7 התשנ"א
 
 
אופנועים
אין להחנות אופנועים בשטח ביה"ס.
 
חפצים אישיים
אין להשאיר בכיתות ציוד אישי לביה"ס, אין ביטוח בנושא. כל תלמיד ישמור היטב על חפציו.
 
השאלת ספרים בספרייה במרכז מידע – ע"ש מרים ואדולף סמולרץ
כדי לשאול ספר מן הספרייה, על התלמיד להציג תעודת קורא, הנושאת את תמונתו.
 
תעודת קורא ניתן לקבל בספרייה, החל מיום  1.9.12.
*           קבלת כרטיס נוסף (במקרה של אבדן) כרוכה בתשלום כספי.
*           כחלק מן המעקב על שאילת ספרים והחזרתם לספרייה, ימלא תלמיד, בשעת ההשאלה פתק זיכוי,          
את הפתק יקבל התלמיד מידי הספרנית כשיוחזר הספר.
*           תלמיד יחזיר ספר לספרייה במועד שנקבע.
*           אין הנהלת ביה"ס אחראית על תיקי התלמידים בספרייה.
*           שמרו על שקט בספרייה; שמרו על השטיחים; שמרו על הריהוט ועל הצמחייה.
 
תלבושת אחידה
בביה"ס נהוגה תלבושת אחידה בגוונים שונים, חולצת טריקו עם סמל ביה"ס מוטבע על החולצה,
מכנסיים ארוכים.
 
גם בחורף חלה חובת תלבושת אחידה, סווטשרט עם סמל ביה"ס.
על התלמידים להימצא בשטח ביה"ס בתלבושת אחידה. במקרים בהם התלמיד אינו מופיע בתלבושת אחידה הוא ירשם אצל מרכזת השכבה. פעם ראשונה אזהרה, פעם שנייה ענישה, פעם שלישית יורחק התלמיד מבית
הספר ליום אחד.
 
תלבושת לתלמידי מלונאות
חובה על תלמידי המגמה למלונאות להגיע בחלוק עבודה לשיעורים במגמה.
תלבושת ספורט
חולצה טריקו עם סמל ביה"ס מוטבע (חולצת התלבושת האחידה – בשישה צבעים שונים). לבנים
ולבנות – מכנסיים כחולים. תלמידים ה מ ב ק ש י ם ללבוש טרנינג, צבעו יהיה כ ח ו ל בלבד  (צבע אחר
לא יוכר כתלבושת).
 
קבלת הורים
אנו ממליצים על כך שהורים יפנו אל המורה המקצועי, אל מרכז השכבה, אל המחנך, אל היועצות ואל מנהלת ביה"ס לעיתים קרובות. כדאי לתאם פגישה כזו, מראש, כדי לאפשר את הכנת המידע הדרוש (אם הפגישה נועדה לעדכון). מספרי הטלפון של ביה"ס: 6277296 פקס – 6239071.
המורה המקצועי יזמין את ההורים לפגישה באמצעות המחנך.
בימי ג' בין השעות 13:30 – 14:20 כל מורי ביה"ס נמצאים זמינים לכל מענה לכל תלמיד והורה.
 
כתובת לנוער – ער"ן – עזרה ראשונה נפשית
פועלת 24 שעות ביממה: לתלמידים מכל טלפון מס' 1201, לחיילים בטלפון: 2201*