דפים1 - נהלים וכללים שצריך לדעת

נ ה ל י ם

 

ציון שנתי לקראת בחינות הבגרות – ציון בית ספרי

הציון הבית ספרי הוא ציון שנשלח למשרד החינוך לפני בחינת הבגרות ומשקף את ידיעות התלמיד במקצוע הנלמד.
הנוסחה המומ​לצת לקביעת הציון הבית ספרי:

 למקצוע שנלמד במשך שנה אחת:

70%  ממוצע שתי המחציות
30%
 ציון בחינת המתכונת

 למקצוע שנלמד במשך שנה אחת וללא בחינת מתכונת:

40%  ציון מחצית א'
60%
 ציון מחצית ב'

 למקצוע שנלמד במשך שנתיים

20%  ציון שנתי של השנה הראשונה
50%
 ציון שנתי של השנה השנייה
30%
 ציון בחינת המתכונת

 למקצוע שנלמד במשך שנתיים וללא בחינת מתכונת:

20%  ציון שנתי של השנה הראשונה
80%
 ציון שנתי של השנה השנייה

 תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע, לא יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את ציוניו.

                                                                                                                                                 [חוזר מנכ"ל סב/5(א)]

 

זכות ערעור על הציון הבית ספרי המסכם (הציון השנתי)

1. זכותו של התלמיד לדעת מהו הציון הבית ספרי (המסכם) לא יאוחר מחמישה ימים לפני בחינת הבגרות.
2. לתלמיד זכות ערעור על הציון.
3. על התלמיד להגיש ערעור מנומק, הערעור יוגש בכתב למורה המקצועי לפחות שלושה ימים לפני המועד של בחינת הבגרות.
4. הערעור יועבר לוועדה בת שלושה אנשי צוות אשר תכלול את מנהל בית הספר או את נציגו, את מחנך הכיתה  וכן את מורה
    המקצוע הנדון.
5. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות, ותימסר לתלמיד לכל המאוחר יום אחד לפני מועד הבחינה.

                                                                                                                                           מתוך חוזר מנכ"ל: סג/4 (א) תשס"ג

 אנחנו מודיעים לתלמיד את ציונו השנתי עם קביעתו, ולפני שייגש לבחינת הבגרות במקצוע שבו ניתן הציון.

מורים מתבקשים ליידע כל תלמיד באשר לציון השנתי לפני הקלדתו במחשב, כדי לשמוע את ההשגות של התלמיד ושל הוריו.

היעדרות משעורים

עפ"י חוזר מנכ"ל סח,8 (א) מיום כ"ה באדר ב' התשס"ח 1.4.2008.

הרציונל: נוכחות סדירה קשורה בדרכי הלמידה של התלמיד, ולכן עליה לבוא לידי ביטוי בציון ההישגים.

השיטה:  ציונו של התלמיד יורכב משני מדדים: ההישגים הלימודיים ונוכחות סדירה.

תלמיד רשאי להעדר ללא הצדקה עד שתי יחידות לימוד במחצית, כולל ימי מחלה ללא אישור רפואי. 

(יחידת לימוד משמע מספר השעות שהמקצוע נלמד בשבוע).

איחור לשיעור או היעדרות ממבחן או היעדרות מפעילות חברתית – דינם כהיעדרות בלתי מוצדקת.

משתיים ועד שלוש יחידות – יופחתו 5 נקודות מציונו הלימודי של התלמיד.

משלוש ועד ארבע יחידות – 7 נקודות.

מארבע ועד חמש יחידות – יופחתו 9 נקודות.

מעל 5 יחידות היעדרות – התלמיד לא יקבל ציון סופי במקצוע ותופיע הערת הסבר על כך.

 היעדרויות מוצדקות יירשמו בתעודה אך לא יופחת בגינן ציון:

1.       אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים.

2.       שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

3.       זימון ללשכת גיוס או מבדקים – בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל.

4.       היעדרות בשל פעילות חברתית או תורנות – בתנאי שהוצג אישור מרכזת השכבה.

5.       היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים.

6.       אשפוז או בדיקה בבי"ח או מחלה מעל ארבעה ימים – בתנאי שהוצג אישור רפואי.

 

בקשות לאישור היעדרויות חריגות תוגשנה בכתב ע"י התלמיד והוריו למנהלת או לסגן המנהל.

 

היעדרות של יום אחד לפני הבחינה

תלמיד שיעדר לפני בחינה, יורשה לגשת לבחינה, אך בחינתו תיבדק רק אם היעדרותו הייתה מוצדקת,

ובאישור מרכז השכבה. מורים מתבקשים לדווח למחנכים שמות התלמידים הנעדרים משיעורים המתקיימים לפני הבחינה.

 

היעדרות ממושכת

על כל היעדרות ממושכת, או אשפוז של תלמיד בבית-חולים, יש להודיע למחנך/ מחנכת הכיתה.

נודה להורים על ההודעה, כדי שנוכל לבקר את התלמיד ולדאוג לסיוע בתחום הלימודי.

יש לתת אישור רפואי לכל תלמיד הנעדר מביה"ס מסיבות בריאות יותר מ- 5 ימים, או בכל מקרה אחר שהרופא קובע שיש להגביל את התלמיד בפעילות גופנית כלשהי. תלמיד שנעדר לרגל מחלה באישור הוריו, יותר מפעמיים בשליש אחד, יהיה חייב באותו שליש להביא אישור רפואי על כל היעדרות נוספת בגין מחלה, אפילו על היעדרות של יום אחד.

הטיול מהווה חלק מתכנית הלימודים, ההשתתפות בטיול הינה חובה!                                                                                                                                                                                                                                                 מתוך חוזר מנכ"ל: מח'/10

 

איחורים

כל שיעור מתחיל ומוגדר בלוח הצלצולים של ביה"ס וכל כניסה לשיעור לאחר הצלצול תיחשב לאיחור.
איחור מעל 10 דקות ייחשב כחיסור.

 אירוע משפחתי

על התלמיד לפנות אל מחנך הכיתה ימים אחדים לפני האירוע ולהודיעו על היעדרותו הצפויה.

 

היעדרות מחינוך גופני

 להלן הנחיות בחנ"ג עפ"י חוזר מנכ"ל ס"ז/ד (א) י' במרחשוון, התשמ"ז, 1 בנובמבר 2006.

1.           שחרור משיעור חינוך גופני:

           א.      שחרור ליותר משיעור אחד, יחייב הצגת אישור בכתב מרופא או מהצוות הרפואי של ביה"ס.

           ב.      אישור מרופא פרטי יחויב באישור הרשויות הרפואיות של ביה"ס.

           ג.       אי השתתפות ביותר מ- 50% משיעורי החינוך הגופני ללא אישורים מתאימים מרופא, תמנע קבלת ציון בחינוך
          גופני.

2.           פטור משיעורי חינוך גופני:

 

          א.       אם קיבל התלמיד פטור משיעורי החינוך הגופני, יש לציין זאת בתעודה.

          ב.        פטור יינתן אך ורק מראש (אין לקבל אישור, גם לא של רופא, לפטור בדיעבד מפעילות גופנית).

           ג.        תלמידים הפטורים משעורים מעשיים בחינוך גופני יחויבו בהגשת עבודה בכתב.

 

מס' כללים שחשוב לדעת

 

איסור יציאה מחוץ לשטח בית הספר

אין לעזוב את שטח בית-הספר ללא אישור מורה או בעל תפקיד אחר בביה"ס.

על התלמיד להימצא בשטח ביה"ס במהלך כל יום הלימודים. במידה והמורה לא הגיע, על התלמיד לשהות בספריית ביה"ס ולא בחצר בית הספר.

 

הבאת ספרים לשיעור

חובה להביא ספרי לימוד לכל שיעור. תלמיד שאינו מביא ספר לשיעור, יחשב לו הדבר לאי הכנת שיעורים. המורה יחליט לגבי המשקל של נושא זה בציון הכללי.

 

איסור עישון

איסור עישון (לרבות תחליפי סיגריות, כגון סיגריות אלקטרוניות) - אסור בהחלט לעשן בשטח בית הספר.

השימוש בנרגילה דינו כעישון. אסור לצאת משטח בית הספר כדי לעשן, אסור לעשן בפעילות בית-ספרית המתרחשת מחוץ לכותלי המוסד החינוכי.  

    מתוך חוזר מנכ"ל : עה/8(ב), אפריל 2015.

 איסור אלכוהול

איסור הבאה של אלכוהול ואיסור שתייתו בשטח בית הספר במהלך יום הלימודים, בפעילויות פנים וחוץ בית-ספריות ובכלל זה בהסעות לבית הספר וממנו.

חל איסור חמור על שתיית משקאות אלכוהוליים ועל הכנסתם לבית הספר ולחצר ועל הבאתם לטיולים, לסיורים, למסיבות ולכל פעילות שבית הספר השתתף בארגונה.

    מתוך חוזר מנכ"ל : עה/8(ב), אפריל 2015.

 

איסור נשיאה ואחזקה של כלים ומכשירים חדים

 

בהמשך להוראה בסעיף 5 שבחוזר המיוחד ד', התשמ"ז – "אלימות" – אנו מבהירים בזאת, כי בכל מסגרות החינוך (הפורמלי והבלתי פורמאלי) חל איסור מוחלט על נשיאה ואחזקה של סכינים קפיציים, כלים ומכשירים חדים ומסוכנים, העלולים לגרום לחבלה גופנית ולנזק ברכוש.

יחד עם זאת, בתי הספר יתירו לתלמידים לשאת כלים המשמשים אותם לצורך לימודיהם, באישור המורה האחראי. במקרים אלה יקפידו המורים להורות לתלמידים, כי השימוש בכלים אלה מוגבל לאותם לימודים.

                                                                                                                                    מתוך חוזר מנכ"ל: נא/1 י"ב אלול התש"ן

 

 נוהל השימוש בטלפונים סלולריים במוסדות חינוך

 

·    שימוש ש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (טלפונים ניידים, מצלמות,"טאבלטים" וכו'):
השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית - לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי.

·    ככלל, יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

·    צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט. אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו.

·     צילום במהלך פעילות חינוכית (בתוך הכיתה או מחוצה לה) ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו. 

                                                                                                          מתוך חוזר מנכ"ל עה/8(ב) ניסן התשע"ה, אפריל 2015

אין להטעין טלפונים ניידים בכיתות ובשטח בית הספר בכלל.


היפגעות תלמידים

 על כל פגיעה שנגרמה עקב פעילות מטעם ביה"ס כגון: יום פעילות מחוץ לביה"ס, טיולים, חובה לדווח למזכירת המנהלת.

על פי ההסדר עם מועצת ההורים, התלמידים מבוטחים במקרה של פגיעה, בדרכם אל ביה"ס, בזמן שהותם בביה"ס ובדרכם מביה"ס הביתה.

לצערנו, אין ביטוח למשקפיים שנשברו או לכל ציוד אחר. המבקשים לדעת נהלים נוספים בנושא הביטוח, יפנו למשרד ביה"ס ויעיינו בחוברת: ביטוח – נהלים וזכאות.

הורים המבקשים עדכון נוסף יפנו אל מר קוותי רפי, יו"ר ועד הורים.

הורים יכולים לפנות אל מדור ביטוח תלמידים, המחלקה לשירותים משקיים, משרד החינוך והתרבות, רח' שבטי ישראל 34, ירושלים.

הזמנת אמבולנס לתלמיד בשעת הצורך תמומן ע"י ההורים (עפ"י הנחיית הרשות).

 

כללי הזהירות מפני קרינת השמש בשיעורי החינוך הגופני:

1.           תלמידים ילבשו חולצות "טי" ("טי שירטס"), ולא גופיות, כתלבושת לחינוך גופני ולספורט.

2.           בימי הקיץ מומלץ לחבוש כובע עם שוליים או עם מצחייה.

3.           בימי הקיץ מומלץ לתלמיד למרוח את חלקי הגוף החשופים במשחות מסננות קרינה.

                                                                                                            מתוך חוזר מנכ"ל: נא/7 התשנ"א

 

אופניים חשמליים

·         על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.

·         עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר, האופניים יהיו מונחים במתקן מסודר לאופניים כאשר הם נעולים.

·         חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר.

·         הסוללה תהיה צמודה לאופניים בלבד. חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים.

 

הוברבורד

            חל איסור להגיע לבית הספר עם הוברבורד.

 

אופנועים

אין להחנות אופנועים בשטח ביה"ס.

 

חפצים אישיים

אין להשאיר בכיתות ציוד אישי, לביה"ס אין ביטוח בנושא. כל תלמיד ישמור היטב על חפציו.

 

השאלת ספרים בספרייה במרכז מידע – ע"ש מרים ואדולף סמולרץ

כדי לשאול ספר מן הספרייה, על התלמיד להציג תעודת קורא, הנושאת את תמונתו.

תעודת קורא ניתן לקבל בספרייה מהיום הראשון בכל תחילת שנת לימודים.

*      קבלת כרטיס נוסף (במקרה של אבדן) כרוכה בתשלום כספי.

*      כחלק מן המעקב על שאילת ספרים והחזרתם לספרייה, ימלא תלמיד, בשעת ההשאלה פתק זיכוי,
 את הפתק יקבל התלמיד מידי הספרנית כשיוחזר הספר.

*      תלמיד יחזיר ספר לספרייה במועד שנקבע.

*      אין הנהלת ביה"ס אחראית על תיקי התלמידים בספרייה.

*      שמרו על שקט בספרייה, שמרו על השטיחים, שמרו על הריהוט ועל הצמחייה.

 

תלבושת אחידה

בביה"ס נהוגה תלבושת אחידה בגוונים שונים.
בקיץ : חולצת "טי" ("טי שירט") עם סמל ביה"ס מוטבע עליה, מכנסיים ארוכים.

בחורף : מיזע (סווטשרט) עם סמל ביה"ס מוטבע עליו, מכנסיים ארוכים.

על התלמידים להימצא בשטח ביה"ס בתלבושת אחידה.

במקרים בהם התלמיד אינו מופיע בתלבושת אחידה יינקט נגדו הליך משמעתי  (בהתאם לחוזר מנכ"ל : נא/7 התשנ"א, אפריל 2015).

אין להגיע לבית הספר עם קבקבים/נעלי גומי/נעל פתוחה.

 

תלבושת לתלמידי מלונאות

חובה על תלמידי המגמה למלונאות להגיע בחלוק עבודה ובנעליים סגורות לשיעורים במגמה.

 

תלבושת ספורט

חולצת "טי" ("טי שירט") עם סמל ביה"ס מוטבע עליה (חולצת התלבושת האחידה – בשישה צבעים שונים), מיזע (סווטשרט) עם סמל ביה"ס מוטבע עליו, אימונית (טרנינג), נעלי ספורט.

 

קבלת הורים

אנו ממליצים על כך שהורים יפנו אל המורה המקצועי, אל מרכז השכבה, אל המחנך, אל היועצות ואל מנהלת ביה"ס לעיתים קרובות.

כדאי לתאם פגישה כזו מראש, כדי לאפשר את הכנת המידע הדרוש.

 

כתובת לנוער – ער"ן – עזרה ראשונה נפשית

פועלת 24 שעות ביממה: לתלמידים מכל טלפון מס' 1201, לחיילים בטלפון: 2201*

 

צ ל צ ו ל י ם

שיעור ראשון                 08:55 – 08:10  

שיעור שני                      09:45 – 09:00

שיעור שלישי                 10:35 – 09:50

הפסקה הגדולה            11:00 – 10:35

שיעור רביעי                  11:45 – 11:00

שיעור חמישי                 12:35 – 11:50

שיעור שישי                   13:30 – 12:45

שיעור שביעי                  14:20 – 13:35

שיעור שמיני                  15:10 – 14:25

שיעור תשיעי                  16:00 – 15:15

שיעור עשירי                  16:50 – 16:05

 

למבקרים ולהורים,

שימו לב, שער בית הספר סגור בין השעות 10:25 – 10:55.

תכננו את זמן הכניסה והיציאה בתיאום לזמנים אלו. 

תודה על שיתוף הפעולה.

 

מספר הטלפון של ביה"ס:  6277296, 6241600.

מספר הפקס של ביה"ס:  6239071.