דף מקורות מפגש 2
נווט למעלה
מקיף א'- המקיף הראשון בעיר

דף מקורות מלווה לבית מדרש למורים - מפגש 2

 

 

ל"ג בעומר
 
 
1. תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב
אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת.

 

 מדורה.jpg
 
 

 

 
 
2. מתוך המאמר "ל"ג בעומר", הרב אליהו בקשי דורון, הראשון לציון, באתר "דעת"
 
הפרי חדש על השו"ע ביאר הדברים על פי דברי המדרש קהלת רבה פר' י"א שכשפסקו תלמידי ר"ע מלמות הלך ר"ע אצל רבותינו שבדרום והסמיך שבעה תלמידים וביניהם הרשב"י, ועל ידם נתקיים "כי לא תשכח תורה מפי זרעו" (דברים ל"א), המדרש בקהלת מביא גם את דברי ר"ע לתלמידיו שאמר להם "הראשונים לא מתו אלא מפני שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה, אתם לא תהיו כן, מיד עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה", וכתב גאון עוזנו הרב חיד"א זצ"ל בספרו מראית עין ליקוטים סי' ז' דביום ל"ג עצמו התחיל ר"ע ללמד תורה לרשב"י וחבריו, לפ"ז השמחה שמרבים בל"ג בעומר היא על המפנה החשוב שחל ביום זה שלאחר שפסקו מלמות, התחיל ר"ע ללמד תורה לרשב"י וחבריו, ולאחר שהסמיכם הרבו תורה בכל ישראל, ואיכות התורה שלמדו היתה תורה שקיימת לעד, שמסרו נפשם ללמד תורה לאחרים, ולא היתה עיניהם צרה כראשונים, וזו השמחה על התורה שחזרה לישראל.

 

 

 

קישור לדוגמא עם תמונות של מדורות ל"ג בעומר בהר מירון
 

 

 נעבור כעת לדף מקורות בנושא יום ירושלים