שביל סובב באר שבע חדש 2015 - haaraha
מודל חקר נושא  
המחוון צריך להופיע כאן ולכלול חלק של משוב עמיתים ומשוב עצמי יש לוהסיף בטבלה זו את הקריטריונים להערכה
מחוון הערכה
קריטריון יבוא לידי ביטוי ב אחוז הערכה