למידת חקר שיתופית שביל סובב באר שבע  
המחוון צריך להופיע כאן ולכלול חלק של משוב עמיתים ומשוב עצמי יש לוהסיף בטבלה זו את הקריטריונים להערכה
מחוון הערכה
קריטריון יבוא לידי ביטוי ב אחוז הערכה
יכולת עבודה בצוות כל חברי הקבוצה שותפים לחקר 15%
איכות התוצר התוצר מתאים לנושא החקר, נבנה בשיתוף פעולה, מוצג באופן ברור 50%
משוב עמיתים 15%
ביצוע משימות כל המשימות בוצעו לאורך תהליך החקר 20%