דגניה - חזון ויעדים
נווט למעלה
​​​חזון ויעדים

"אני מאמין" – חינוך לשותפות בבית ספרנו כסביבה מקדמת שותפות

בית הספר הוא יָזמה שיתופית של עמותת פעילים יהודים וערבים בשם "הגר", אשר הוקמה לפני עשר שנים. יחד עם משרד החינוך ועיריית באר שבע הוקמו גני טרום-חובה וחובה, שצמחו לבית ספר יסודי. לפני ארבע שנים הוקם גם פעוטון, וכיום מתקיים רצף חינוכי המושתת על התפיסה החינוכית המשותפת ויישומה, בהלימה לכל שכבת גיל. בית הספר הינו ממלכתי רשמי בין-יישובי, שהוכר כבית-ספר ייחודי, המקדם שותפות מערכתית בין כל השותפים ליָזמה, לתהליך וליישומו. השותפים הם: צוותי חינוך והמנהלת כמנהיגה, ילדים החיים במרחב משותף מגיל צעיר, הורים שיזמו והורים שהצטרפובמהלךהשניםומערכתארגונית (עמותה) המלווהאתהתפתחותמוסדותהחינוך, פעילה ומפעילה קשרים עם קהילות אחרות.

בית הספר והמערכות לגיל הרך פיתחו מסגרות חינוכיות דו-לשוניות ודו-לאומיות, המעוגנות בגישה הרב-תרבותית ובגישת "תרבות של שלום", במובן הרחב והעמוק של המושג שלום, שהוא לא רק נוגד מלחמה, אלא כולל גם שִוויון זכויות, צדק חברתי וכלכלי, שִוויון מִגדרי, אי-אלימות ועוד.

גישות אלה משמעותיות למשפחות המאמינות, שיהודים וערבים במדינת ישראל יכולים לבנות ביחד חיים של שותפות, הבנה, רב-תרבותיות ושלום, ולכן הן בוחרות לחנך את ילדיהן במרחב משותף.

החינוך במרחב המשותף מושתת על  תחומים הוליסטיים, המשתלבים ומעצימים זה את זה: נוכחות שתי השפות, עברית וערבית, ולימודן כשפות תקשורת וכשפות המנחילות תרבות; הכרת השייכות והזהות של כל אחד את עצמו ואת האחר וטיפוח דימוי עצמי חיובי ומסוגלות אישית גבוהה; סקרנות ותקשורתיות;

חקר נושאים תרבותיים-חברתיים-אזרחיים, היסטוריים ולאומיים,המהווים מרכיבים משמעותיים בהבניית זהות אישית, מחד גיסא, והכרה באחריות ובזכות האחר להבניית זהותו, מאידך גיסא.

כמו כן, נושאים מתחום החינוך הסביבתי-מדעי-טכנולוגי, המתקשרים לאִכפתיות ולאקטיביזם בסביבות משותפות שונות במאה ה-21; אסטרטגיות חשיבה ומיומנויות למידה ותקשוב, המהותיות לאוריינות ולקיום במציאות החברתית-תרבותית-טכנולוגית בארץ ובעולם והערכה מעצבת של כל תחום לעצמו ושל ההשפעה בין התחומים הנ"ל. התפיסה הפדגוגית ודרכי יישומה מעוגנות בגישה הסוציו-קונסטרוקטיביסטית, המאפשרת ליישם את הייחודיות האידיאולוגית-פדגוגית של ביתהספר.

אנו מאמינים, שילדים המתחנכים בבית הספר שלנו בתהליך מתמשך דו-לשוני, שִוויוני וסובלני בין ילדים יהודים וערבים, המאפשר השכלה רחבה, חשיבה ביקורתית-יצירתית ושותפות בחיי היומיום ובאירועים מיוחדים, יִגדלו להיות בני אדם אוטונומיים, המכירים כל אחד את עצמו ואת השקפת עולמו, ומחויבים לִזכות    האחרים לחיות כבני אדם אוטונומיים בחברה דמוקרטית. חינוך ל"תרבות של שלום", על מגוון היבטיו, יחזק אצל הבוגרים את המודעות לאחריותם המוסרית, החברתית והאזרחית, ואת ההבנה כי עליהם לפעול כדי לקדם "תרבות של שלום" בחברה בה הם חיים, למען עצמם ולמען האחרים. בוגרים אלה יתרמו לחיזוקה של החברה במדינת ישראל ויהיו שותפים ביצירת מציאות טובה יותר, כתקווה ישראלית.

על בסיס המצע החינוכי האידיאולוגי-פדגוגי נבנתה תכנית לימודים ייחודית, המשלבת בין תכניות משרד החינוך (תוך סיגולן לתפיסה החינוכית של "הגר") לבין תכניות ייחודיות, המכילות תכנים מתאימים למטרות החינוכיות ולאסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה, המעוגנות בגישה הסוציו-קונסטרוקטיביסטית. היעדים לקראת כל שנה נגזרים מהתפיסה הכוללת הנ"ל ותכניות כל שנה הן המשך השנים הקודמות, בתהליך של הבניה ביקורתית-יצירתית, תוך שיפור וחידוש לטווח ארוך.

 

מטרות

1.      לפתח מרחב שיוויוני ושיתופי של יהודים וערבים לחינוך של תרבות של שלום בדגש על דו-לשוניות ורב-תרבותיות (מתן זכות מימוש לכל  תרבות, דיאלוג בין תרבויות ויצירה משותף של תרבויות)

2.      לזמן אינטראקציה חיובית  ולהבנות דיאלוג מתמשך למימוש הערך המוסף של מפגש דו-לשוני ורב תרבותי במרחב שיוויוני ושיתופי  ולהתמודד עם שאלות, בעיות ודילמות במציאות מורכבת.

3.      לפתח מודעות, ידע ויכולות למשמעות של אזרח מדינת ישראל,  בהתייחס לזכויות אזרחיות,  חובות אזרחיות ואזרחות פעילה.

4.      לפתח תכניות לימודים ייחודיות, אסטרטגיות למידה ומבנים אירגוניים, מעוגנים בגישה הקונסטרוקטיביסטית, שיקדמו את מימוש המטרות הנ"ל תוך התייחסות למכלול המרכיבי של תרבות של שלום:  קבלת הייחודיות של האחרים, סובלנות לשונות ואמפתיה, שמירת זכויות וחובות הפרט והקולקטיב, פתרון קונפליקטים ואת הסכסוך ללא אלימות, התייחסות לנרטיבים השונים, צדק חברתי וצדק סביבתי, איכות הסביבה, אקטיביות מותאמת  ועוד.

 

 ​